Lantbruksavtallantbruk

Inspecteras gnagaravtal erbjuder regelbundna inspektioner avseende råttor och möss. Med kvalitet och miljö jobbar vi enligt ISO 9001 och 14001. Förutom en kvalitetsstämpel av verksamheten innebär detta minskad risk för reklamationer, driftstopp, angrepp på byggnader, smittspridning samt förorening och angrepp på djurfoder.

I avtalet ingår:
• Dokumenterade inspektioner och saneringar mot gnagare
• Inspektion av invändiga kontrollstationer
• Akuta saneringar mot gnagare vid behov
• Miljö- och kvalitetssäkrade inspektions och saneringsmetoder
• Kundpärm innehållande skisser/ritningar över utplacerade
kontrollstationer, varuinformationsblad samt inspektions-
och saneringsrapporter.
• Årlig fast avgift

Tillägg:
• Gasning av spannmål
• Fotodokumentation
• Desinfektion av mikroorganismer
• Smittsaneringar
• Sanering av kvalster
• Avlivningar av smittad fjäderfäbesättning
• Utbildningar inom livsmedelshygien och skadedjur.
• Upprättande av egenkontrollprogram.
• Upprättande av HACCP plan
• Utbildning i HACCP
• Hygieninspektioner
• Provtagningar
• Utvändiga betesstationer i plåt mot gnagare
• Täta springor, montera dörrlister, insektsnät
• Ljusfällor
• Detaljerat rengöringsprogram
• Rengöringskontroller
• Fågelsäkring